top of page

MARKO BEŠLIČ

Marko Bešlič

Sem edukant psihoterapije. Izobražujem se v okviru podiplomskih študijev, ki jih organizirajo Medicinska fakulteta v Ljubljani, Inštitut za skupinsko analizo Ljubljana in Psihiatrična klinika Ljubljana.

Kot psihoterapevt se usmerjam v analitično delo s skupinami in v individualno delo z otroki in mladostniki ter vsemi, ki otroke vzgajajo, torej s starši, učitelji in vzgojitelji.

Ponujam vam zelo bogate izkušnje, vezane na urejanje medsebojnih odnosov in osebnostno rast, ki sem jih pridobil s poučevanjem, vzgojo in delom v industriji.

V letu 2010 sem se zaposlil v šolstvu kot učitelj. Zaključil sem pedagoško-andragoško izobraževanje in opravil strokovni izpit za šolstvo.

Poučeval sem v osnovnih in srednjih šolah. V osnovni šoli sem poučeval učence od 2. do 9. razreda, v srednji pa dijake vseh letnikov, vključno z opravljanjem poklicne mature. V srednjih šolah sem poučeval dijake v triletnih poklicnih in štiriletnih strokovnih programih ter v gimnaziji. Cilji, ki jim sledim kot učitelj, so vključevanje vseh učencev v skupino, spodbujanje sodelovanja in odgovornega ravnanja. Končni cilj je doseganje večje zrelosti in samostojnosti kot osnova za zrelejše vstopanje v odnose in razmerja, vključno s partnerskimi in poklicnimi.

Na ta način sem pridobil zelo obsežen in natančen vpogled v razvoj otrok in mladostnikov. Seznanil sem se tudi z izzivi, s katerimi se srečujejo sodobni starši. Izkušnje sem uspešno prenesel v delo z varovanci Šole zdravega odraščanja, ki jo izvaja MKZ Rakitna.

Pred zaposlitvijo v šolstvu sem od l. 1997 dalje kot inženir elektrotehnike delal v industriji. Uspešno sem vodil delovne skupine, projekte in razvoj produktov. Zaradi izzivov pri delu sem začel študirati medosebne odnose in načine učenja, najprej na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in nato še v psihoterapevtskih izobraževalnih programih. Delo z ljudmi, predvsem otroki in mladostniki, me je prevzelo, zato sem kariero usmeril v tej smeri.

Včlanjen sem v več strokovnih združenj:

Pri svojem delu upoštevam etične kodekse vseh naštetih združenj.

bottom of page